Pekná cesta 15, Bratislava

0905 524 451

kaniansky@coolstranky.sk

Case study: Paměť národa cz

PametNaroda - case study

Česká mimovládna organizácia Post Bellum, si vybrala Made it digital ( pôvodne Coolstranky s.r.o). Zmodernizovali sme stránku archívu Pamäti národov, ktorá bola vytvorená v roku 2008.

Cieľom projektu je zachovanie historického svedectva o statočnosti ľudí, ale hlavne zverstvách holokaustu, fašizmu, komunizmu, vojen, či rôznych diktatúr vo svete a moderným spôsobom sprístupniť tento obsah čitateľim.

V Made It Digital sme mali za úlohu prestavať starý archív do Drupalu 8 a vytvoriť novú sekciu - Magazín. Projekt sme robili v spolupráci s Českou komunitou Drupalu a Českým rozhlasom, ktorý poskytuje hosting pre projekt

Hlavnými cieľmi projektu bolo:

  • migrácia niekoľko tisíc stránok a desaťtisíce médií z pôvodného systému
  • vytvorenie dvojjazyčnej stránky s možnosťou prekladu obsahu do 14 jazykov
  • nasadenie pokročilého vyhľadávania na front-ende a backende
  • oddelenie verejnej časti (publikovaný obsah na front-ende) a neverejnej časti (nepublikovaný obsah v backende) s prístupom užívateľov do oboch týchto častí
  • implementácia dizajnu dodaného vo forme komponentov (PatternLab)

Migrácia obsahu

Za viac ako 10 ročné fungovanie pôvodnej stránky bolo užívateľmi (viac ako 8100 užívateľov) vytvorené množstvo obsahu zahŕňajúce viac ako 8000 pamätníkov a obsah s nimi súvisiaci, a takmer 100 000 médií ako napríklad fotky, dokumenty, audio a video nahrávky. Vzhľadom na uvedený rozsah bola migrácia obsahu logickou požiadavkou klienta.

Migrácia obsahu bola o to zaujímavejšia, že pôvodný obsah nebol preložený do viacerých jazykov podľa súčasných spôsobov, ale jednotlivé nody obsahovali ďalšie polia, v ktorých bol uložený preložený obsah. Pri migrácii bol preto zvolený postup, pri ktorom sa okrem migrácie obsahu zároveň vytvárali aj jazykové preklady v Drupal 8.

Špeciálne funkcie

14 jazykových verzií s fallbackom do jedného z dvoch default jazykov

Keďže projekt obsahuje informácie o ľuďoch nielen z Českej republiky, ale aj z iných blízkych alebo vzdialenejších krajín, s klientom bolo dohodnuté vytvorenie dvoch jazykových verzií stránky. To znamená vytvorenie kompletne preloženého front-endu a back-endu v českom a anglickom jazyku.

Navyše bola pridaná možnosť vytvárať samotný obsah v ďalších 14 jazykoch. Táto funkcia so sebou niesla potrebu vyriešiť zobrazovanie 14 jazykových verzíí obsahu na dvoch jazykových verziách stránky. Problém sme vyriešili nastavením jazykových fallbackov pre každý jazyk obsahu. V praxi to znamená, že ak konkrétny obsah nemá preklad pre zobrazenú jazykovú verziu stránky, tak sa obsah zobrazí v jazyku podľa nastaveného fallbacku.

Fulltextové vyhľadávanie cez platformu Apache Solr

Pre frontendových užívateľov bolo vytvorené full-textové vyhľadávanie za pomoci Apache Solr, ktoré umožňuje vyhľadávanie vo všetkých typoch obsahu, či už pamätníkoch, fotografiách alebo videách. Vyhľadávanie je jednotné pre každý typ obsahu s grafickým zobrazením po sekciách, z ktorej každá sekcia má odkaz na viac výsledkov. 

V backende bolo užívateľom vytvorených viacero administračných zoznamov na uľahčenie editácie obsahu, pričom využitím Exposed filtrov im bola daná pokročilá možnosť vyhľadávania podľa jednotlivých polí, prípadne ich kombináciou.

Rôzne možnosti pre prihlásených užívateľov

Pôvodná stránka mala užívateľov s prístupom do rozšírenej frontendovej časti a do backendovej časti. Túto funkcionalitu sme zachovali a vyriešili prostredníctvom vytvorenia viacerých užívateľských rolí, ktorým boli pridelené rôzne práva týkajúce sa zobrazovania alebo editovania obsahu stránky.

Frontendový prihlásený užívateľ má v porovnaní s neprihláseným užívateľom výhodu v možnosti prezerať si väčšie množstvo obsahu (najmä video alebo audio nahrávok - rozhovorov s osobami).

Backendový užívateľ sa môže podieľať na zveľaďovaní obsahu stránky či už pridávaním nových pamätníkov, informácií o nich, pridávaním nahrávok a dokumentov o týchto ľuďoch.

Editori: Ešte väčšie backendové právomoci majú editori koordinátori a manažéri, ktorí dohliadajú na obsah stránky predtým ako je publikovaný na frontend.

Dashboard s jednoduchšou navigáciou

S backendovými užívateľmi súvisela aj potreba prispôsobiť im štandardnú Seven tému s vytvorením rozcestníka - Dashboardu pre jednoduchšiu navigáciu a s vytvorením backendového zobrazenia obsahu.

Registračný proces pomocou SMS brány

V súvislosti s užívateľmi bol taktiež upravený registračný proces, pričom za pomoci SMS brány je pred sprístupnením systému overované telefónne číslo užívateľov, čím sa zároveň zabraňuje vytváraniu spamových alebo nereálnych užívateľov.

Dizajn pomocou PatternLabu s dynamickým načítaním do témy CMS

Dizajn pôvodnej stránky bol zastaralý, preto sa klient rozhodol pre úplne nový dizajn. Ten nám bol dodaný vo forme PatternLabu, takže našou úlohou bolo implementovať, upraviť dodané komponenty a šablóny, a pripraviť pre nich dáta z Drupalu tak, aby sa zobrazovali správne údaje v správnych elementoch.

Opýtajte sa nás
CAPTCHA
Táto otázka slúži na zistenie, či ste bežný návštevník, kvôli spamu.